Odvetnik Tomaž Žiger

Slovenia, Maribor

Odvetnik Tomaž Žiger pravno svetujem strankam in zastopam stranke v delovnih sporih

Main Services:

Odvetnik, Lawyer, Rechtsanwalt, Attorney, delovno pravo, kazensko pravo, gospodarsko pravo, pogodbe, zastopanje, civilno pravo

Odvetnik Tomaž Žiger

Gospodarskih sporih, pravdnih in kazenskih postopkih, postopkih o prekrških, zapuščinskih postopkih, upravnih in inšpekcijskih postopkih, družinskih sporih ter v postopkih uveljavljanja odškodnin. Svoje storitve nudim tako fizičnim osebam kot gospodarskim družbam ter drugim pravnim osebam. V imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije sem vpisan od leta 2011, sedaj pa poslujem na naslovu Razlagova ulica 29, Maribor.

Moj cilj je zastopati stranke ter jim pravno svetovati na najvišji strokovni ravni ob upoštevanju visokih etičnih standardov. S svojim znanjem ter skoraj dvajsetletnimi izkušnjami v odvetništvu želim strankam pri uveljavljanju njihovih interesov ter pravic zagotoviti oseben in profesionalen odnos, hkrati pa biti visoko strokoven in odziven.

PODROČJA DELA

CIVILNO PRAVO
◦ zastopanje v civilnopravnih postopkih
◦ sestava civilnopravnih pogodb
◦ zastopanje v odškodninskih postopkih
◦ zastopanje v nepravdnih postopkih
◦ zastopanje v izvršilnih postopkih
◦ svetovanje na področju nepremičninskega prava in sestava vseh vrst pogodb
◦ zastopanje pred Ustavnim sodiščem RS

KAZENSKO IN PREKRŠKOVNO PRAVO
◦ zagovarjanje v predkazenskih in kazenskih postopkih
◦ zagovarjanje v postopkih o prekrških
◦ zastopanje pred Ustavnim sodiščem RS

GOSPODARSKO PRAVO
◦ zastopanje v gospodarskih sporih
◦ sestava pogodb gospodarskega prava
◦ zastopanje in svetovanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
◦ priprava splošnih aktov gospodarskih družb, zavodov, zadrug in drugih organizacij

DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI
◦ zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnih sporih
◦ zastopanje v socialnih sporih
◦ svetovanje delodajalcem v zvezi z organizacijo dela
◦ vodenje disciplinskih postopkov in postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi

UPRAVNO PRAVO
◦ zastopanje v upravnih sporih
◦ zastopanje v upravnih postopkih in postopkih pred inšpekcijskimi organi

MEDNARODNO PRAVO
◦ svetovanje in zastopanje v zvezi z izvršilnimi postopki v EU
◦ zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice

DRUŽINSKO PRAVO
◦ zastopanje v postopkih razveze zakonske zveze,
◦ zastopanje v postopkih delitve skupnega ali solastnega premoženja,
◦ zastopanje v postopkih v zvezi z varstvom in vzgojo otrok ter določitvijo preživnin

DEDNO PRAVO
◦ zastopanje v zapuščinskih postopkih
◦ svetovanje v zvezi s sklenitvijo dednopravnih pogodb
◦ svetovanje v zvezi s sestavo oporok

Pin It on Pinterest